Det største selskapet du aldri har hørt om

«Potensial AS er Norges største selskap, med virksomhet innen helse, energi, varehandel, utdanning, bygg, finans, juss, medier, markedsføring mm.

Vi er over 255.000 ansatte i over 100 norske byer. Vårt formål er å skape verdi, både for oss selv og samfunnet.»

Slik har Fontenehusene innledet sitt tankeeksperimentet, hvor de ser for seg at flere med psykiske lidelser kan ta en plass i arbeidslivet.

Det ble oppspill til debatten «En psykt bra arbeidskraftreserve» hvor Einar, som er medarbeider i Fontenehusene, minnet oss om at folk vil jobbe, men at det ofte handler om livet rundt, for folk som «faller utenfor».

Der spiller Fontenehusene en viktig rolle i arbeidet med å finne en plass for alle i samfunnet.

Jeg reflekterte rundt begrepet utenforskap, og fremhevet hvor viktig det er at vi utvider hva vi anser som normalt i samfunnet. Det slår meg stadig, gjennom mine mange menneskemøter, at vi ikke er så ulike når alt kommer til stykket. Vi har alle både solskinnsdager og dager hvor vi helst vil holde sengen. Vi kan grue oss til et møte, eller danse lykkelig nedover gaten etter et vellykket møte.

Tilfeldigheter gjør at folk havner utenfor det vi definerer som fellesskapet. Det skaper uhelse.

Arbeid må være en del av behandlingen, sa arbeidslivsforsker, Øystein Spjelkavik. Samtidig minnet han om hvor viktig det er med kunnskap på arbeidsplassene om at de med psykisk sykdom kan jobbe.

En kan faktisk også bli bedre av det.

Håkon Skard i psykologiforeningen minnet om at personer med psykiske lidelser ikke er en ensartet gruppe. Den spenner fra alt fra psykisk ubehag, som jeg nok selv har kjent på denne uken, til alvorlige psykiske lidelser. Håkon fremhevet også at arbeidshelse er rehabiliterende.

Vi må snakke mer om den enkelte person og slutte å plassere hverandre i båser med store merkelapper dersom flere skal føle seg som en del av fellesskapet.

Da trenger vi ledere som skaper et helsefremmende og inkluderende arbeidsmiljø, hvor flere føler seg som en del av laget.

Da Pål Molander var leder av Statens arbeidsmiljøinstitutt snakket han om at arbeidet med arbeidsmiljøet i bedriften var den mest lavthengende frukten for å skape mer inkludering og redusere sykefraværet. Ledelse er en hovednøkkel.

Jeg tror det er et konkurransefortrinn for bedriftene å skape et inkluderende arbeidsmiljø. Derfor samarbeider jo også flere og flere bedrifter med Nav.

Nå må vi gi Nav den ryggdekningen de trenger for å kunne samarbeide mer med sosiale entreprenører for å få enda flere i arbeid. Hans Christian Holte i Nav var klar på at de vil samarbeide mer med aktører som Fontenehusene.

Da Torbjørn Røe Isaksen var Arbeids- og sosialminister la han frem en stortingsmelding som het «Ingen utenfor». Der var et av målene å bygge ned siloene mellom helse og arbeid, og sette individet i sentrum. Mer innovasjon i tiltakssektoren, mer helsebehandling og arbeidsrettet bistand og tettere samarbeid med sosiale entreprenører er oppskriften for å skape et inkluderende samfunn. Putter vi inn utdanning og kompetanse har vi det som skal til for å støtte opp om den enkelte gjennom livet.

Dersom vi skal ta på alvor at folk er verdifulle bidragsytere i samfunnet, må vi legge til rette for dette. Jeg håper regjeringen gjør det de kan for å sørge for et enda tettere samarbeid mellom Nav og sosiale entreprenører og plukker frem stortingsmeldingen som per nå ligger i en skuff.

Fontenehusene viser oss at det virker!

Høyre vil ikke ha karakterer i barneskolen, Brenna

Tonje Brenna spurte meg om følgende på Facebook, vedrørende diskusjonen som går om hvorvidt kunnskapsministeren lyver, eller ikke om at Høyre vil ha karakterer i barneskolen. 

«Margret Hagerup, det er jo egentlig et veldig enkelt spørsmål å avklare. Faktisk kan du svare ja eller nei.

Dersom ungdomsskolen skal starte et år tidligere for elevene, blir det da også karakterer et år tidligere?

Ut ifra det både partileder og andre i Høyre sier, er det vanskelig å forstå det som annet enn at svaret er ja.»

Svaret er nei, og du vet at det har vært presisert gang etter gang.

Spørsmålet er om du tar egen oppfordring og snakker sant om andres politikk. Det kan du svare ja eller nei på.

Så til fakta:
Høyre har, både i regjering og i Stortinget, gått inn for å lovfeste at 1. til 7. klasse skal være karakterfritt. Ved behandling av Opplæringsloven slo en enstemmig utdanningskomite fast:

«Komiteen viser til at det i dag er forskriftsfestet at det i grunnskolen 1.–7. trinn bare skal gis vurdering uten karakter. Komiteen viser til at det i høring til ny opplæringslov ble foreslått å lovfeste at barnetrinnet skal være karakterfritt, og at regjeringen har fulgt dette opp i forslag til ny opplæringslov. Komiteen støtter dette.»

Med andre ord: Regjeringen Solberg ville lovfeste at 1. til 7. klasse skal være karakterfri, regjeringen Støre fulgte opp og et enstemmig storting vedtok dette.

Her er runden du og jeg hadde om dette i Stortinget i mars. Der kommer det også tydelig frem hva vi mener i denne saken:

Margret Hagerup (H) [11:15:04]:
Kunnskapsministeren har gjentatte ganger påstått at vårt forslag i Høyres ungdomsskolereform om å åpne for forsøk med fireårig ungdomsskole på første- til tiendeklasseskoler handler om å snikinnføre karakterer i barneskolen. Dette ble senest gjentatt i VG før helgen, da kunnskapsministeren la fram opplæringsloven.

Kan kunnskapsministeren vise til hvor hun har dette fra?

Statsråd Tonje Brenna [11:15:35]: Høyre la for kort tid siden fram sitt forslag til ungdomsskolereform. For å spole litt tilbake, kom vel varselet om at det ville komme et forslag fra Høyre åtte dager etter at undertegnede tiltrådte som kunnskapsminister, etter at Høyre – for ordens skyld – hadde styrt det samme departementet i åtte år uten å endre ungdomsskolen.

Vi har tre grunnleggende utfordringer for elevene våre på mellomtrinnet og ungdomsskolen. Det første er at et eller annet sted rundt 4. klasse og 5. klasse begynner de å kjede seg og oppleve skolen som mindre relevant. Det andre er at de mobber hverandre mer mot slutten av barneskolen og inn i ungdomsskolen. Det tredje er at stadig flere kjeder seg og ikke opplever undervisningen som relevant. De tre hovedutfordringene har regjeringen satt seg som mål å svare på i det arbeidet vi gjør med en reform for ungdomsskolen.

Så presenterte Høyre sitt alternative forslag til reform, som hadde noen få elementer ved seg. Det ene var en obligatorisk bacheloroppgave for 10. klasse, det andre var at det skulle være mulig å begynne tidligere på ungdomsskolen – altså at du i 7. klasse var en del av ungdomsskolen – og det tredje var at man nok en gang, som så ofte fra Høyres side, skulle innføre mer kartlegging og nasjonale prøver.

Etter å ha forsøkt i flere omganger, sammen med gode kollegaer og kloke hoder, å dechiffrere hva substansen i Høyres forslag til en ungdomsskolereform egentlig var, sto vi igjen med det. Det skal være mulig å få karakterer ett år tidligere enn det det er i dag. Jeg tror Høyre er interessert i å gjøre grep for ungdommene våre og for ungdomsskolen, men den ungdomsskolereformen Høyre la fram den gangen verken svarte på hovedutfordringene, løste problemet eller bidro til å breie ut hva de egentlig skal gjøre for ungdommene våre.

Norge trenger flere hender og hoder i arbeid. Vi trenger at flere trives i skolen, og vi trenger at flere blir kvalifisert. Et viktig grep da er å gjøre noe for ungdomsskoleelevene våre, og det mener jeg at Høyre ikke gjorde i sitt forslag til reform. Tvert imot sto vi igjen med det Høyre veldig ofte legger fram når det handler om skole, nemlig mer karakterer, testing og måling.

Margret Hagerup (H) [11:17:35]: Det er vanskelig å diskutere faktisk politikk når kunnskapsministeren fortsetter å bruke de første timene etter at vi legger fram reformen, til å tolke Høyres politikk. Allerede 17. januar tilbakeviste Jan Tore Sanner denne påstanden i VG. Det var debatter på Dagsnytt 18, og påstanden er senere tilbakevist en rekke ganger, ikke bare i media, men det er også tydelig presisert fra Stortingets talerstol. Den 1. februar sa Jan Tore Sanner:

«Høyre har ikke foreslått karakterer (…). Vi ønsker å opprettholde den grensen som er i dag (…). Det er altså ikke et forslag Høyre har fremmet, og Arbeiderpartiet må slutte med de påstandene.»

Og videre:

«Vi har ikke foreslått karakterer fra 7. klasse.»

Det har kommet en rekke tilbakevisninger av de påstandene som kunnskapsministeren fortsetter å komme med. Som folkevalgt mener jeg vi skal sørge for å ha en opplyst og redelig debatt, og det mener jeg også som mor, med barn som går i skolen.

Spørsmålet til kunnskapsministeren er: Synes ikke kunnskapsministeren svarene fra Jan Tore Sanner og Høyre er tilfredsstillende, og stoler ikke kunnskapsministeren på de svarene?

Statsråd Tonje Brenna [11:18:39]: Hvis representanten refererer til svarene Høyre og representanten Jan Tore Sanner gir meg på hva som er innholdet i Høyres ungdomsskolereform, er svaret nei. Det opplever jeg ikke som tilfredsstillende av de grunnene jeg nevnte tidligere, nemlig at de egentlig ikke svarer på de utfordringene vi står overfor for elevene våre i siste del av barneskolen og gjennom ungdomsskolen. Vi trenger at flere av elevene våre trives og mestrer skolen. Vi trenger at flere blir kvalifisert, og vi trenger i enden av skoleløpet å få flere hender og hoder i arbeid. Derfor er jeg opptatt av at vi gjør det vi kan for å bidra til nettopp det. Et av de grepene mener jeg er å gjøre skolen mer praktisk og variert, i tillegg til at vi tar på alvor det elevene forteller oss, nemlig at de opplever stress og press som potensielt kan være til hinder for både trivsel og læring. Det er en av grunnene til at regjeringen i sitt forslag til opplæringslov foreslo å lovfeste forbud mot karakterer fra 1. til 7. trinn. Dersom representanten Hagerup og Høyre ønsker å være med på det forslaget, er det veldig kjærkomment, og da kan vi helt sikkert også komme videre i debatten om hva en ungdomsskolereform skal være.

Margret Hagerup (H) [11:19:42]: Jeg synes det er synd at kunnskapsministeren, som bør være opptatt av kunnskap og en redelig debatt, ikke benytter anledningen til å si at en vil slutte å komme med fakta som ikke stemmer om Høyres politikk. Dagens unge vokser opp i en hverdag hvor informasjonsmengden er stor. Det er mange saker som preger nyhetsbildet, og mange av disse deles flittig på sosiale medier. I en stadig mer polarisert verden kan det være vanskelig for folk å orientere seg i hva som er fakta, og hva som ikke er fakta.

Jeg begynte denne spørrerunden med å spørre ministeren som er ansvarlig for kunnskap, om hvor en har denne påstanden fra. Da sa ministeren at dette er noe som Arbeiderpartiet har funnet opp på et seminar de første timene etter at vi la fram en ungdomsskolereform med veldig mange konkrete grep som vi har lyst til å diskutere. Kunnskapsministeren må gjerne komme til Høyre og snakke om vår ungdomsskolereform.

Jeg har et siste spørsmål. Synes kunnskapsministeren at hun selv bidrar til en opplyst og saklig debatt om dette når en er med på en falsk historiefortelling om Høyres politikk?

Statsråd Tonje Brenna [11:20:44]: Høyre la fram en ungdomsskolereform hvor et av grepene var at man skal kunne begynne et år tidligere på ungdomsskolen. I norsk ungdomsskole har vi karakterer, ergo kan man få karakterer et år tidligere med Høyres ungdomsskolereform. Det trengte jeg ikke et seminar for å oppdage. Det er heller ikke en falsk historiefortelling. Det er å ta Høyres forslag til en reform for ungdomsskolen på det største alvor.

Jeg er politisk uenig i at det er løsningen, for jeg mener vi har veldig mange andre grep vi kan ta for å sørge for at elevene våre trives og mestrer skolen bedre, både siste del av barneskolen og ungdomsskolen, men det er ikke historieforfalskning. Det er tvert imot å ta forslaget på alvor. Dersom representanten nå mener det ikke er aktuelt å gi karakterer til de elevene som potensielt begynner et år tidligere på ungdomsskolen, godtar jeg det. Det er helt ok, men det er altså første gang en så tydelig presisering har kommet fra Høyres representanter.

Jeg er glad for at Høyre lytter til det jeg sier også når jeg har kritikk av deres forslag, og jeg er helt sikker på at vi får nok av anledning til å diskutere ungdomsskolereform videre, også her i Stortinget.

Margret Hagerup (H) [11:21:45]: Allerede 1. februar, da Jan Tore Sanner var i spontanspørretimen, sa kunnskapsministeren at Høyre åpner for det, ergo er det karakterer i skolen. Det ble avvist en rekke ganger, men jeg er glad for at kunnskapsministeren nå sier at en godtar dette, og jeg håper at dette blir siste gang en må tilbakevise det – både i Dagsnytt 18, Politisk kvarter og ulike media og ikke minst her fra Stortingets talerstol. Siste spørsmål blir da: Kan en være sikker på at kunnskapsministeren vil godta dette, og at en ikke benytter anledningen til å falle for enkel retorikk for å skape et bilde av Høyre som ikke stemmer med virkeligheten?

Statsråd Tonje Brenna [11:22:24]: Jeg er glad for at Høyre lytter til det jeg sier, også når jeg kritiserer Høyres forslag, men jeg synes det er rart at det er mulig å forstå det som historieforfalskning at når Høyre foreslår at våre elever kan begynne ett år tidligere på ungdomsskolen, og det unektelig er slik at vi har karakterer i ungdomsskolen, så betyr det ikke det samme som at elevene kan få karakterer ett år tidligere. Jeg har lest dokumentene som har kommet fra Høyre, jeg har lyttet til debattene, jeg har hørt hva Høyre har foreslått, og jeg kan ikke forstå annet enn at fødselsåret til disse elevene er det samme, men at de begynner på ungdomsskolen ett år tidligere. Når det er sagt, er jeg enig med representanten Hagerup i at vi kan si oss ferdig med det og fortsette å diskutere substansielt hva som bør være innholdet i en ungdomsskolereform. Jeg er helt overbevist om at det må være en mer praktisk og variert skole, hvor vi reelt både forbereder elevene våre for arbeidsliv, videre studieliv og livet for øvrig. Da må flere trives. Da må flere oppleve mestring. Da må flere lære det de skal. Og det tror jeg vi kan få til med de forslagene regjeringen etter hvert vil komme tilbake med.

Brenna, du lyver

Det er mildt sagt oppsiktsvekkende at Tonje Brenna denne uken i en tale om skolepolitikk til unge Arbeiderparti-politikere fortsetter å spre usannheter om at Høyre vil ha karakterer i barneskolen. En påstand hun har blitt utfordret på fra alle tenkelige kanter, etter at Ap først fremsatte den.

Jeg har høyere forventninger til en minister enn dette.

I mars måtte jeg bruke hele fire spørsmål i spørretimen på å slå fast at det var fake news at vi ville ha karakterer i barneskolen. Selv om Brenna hadde blitt kjent med temaet ved flere anledninger.

Da svarte Brenna følgende: «Dersom representanten nå mener det ikke er aktuelt å gi karakterer til de elevene som potensielt begynner et år tidligere på ungdomsskolen, godtar jeg det. Det er helt ok, men det er altså første gang en så tydelig presisering har kommet fra Høyres representanter.»

Jeg ville ha dette enda tydeligere fra ministeren, da det dessverre hadde vært tendenser til at ministeren ikke stoppet å spre usannheter om vår politikk, på tross av bedre viten.

Jeg fortsatte derfor: «Det ble avvist en rekke ganger, men jeg er glad for at kunnskapsministeren nå sier at en godtar dette, og jeg håper at dette blir siste gang en må tilbakevise det – både i Dagsnytt 18, Politisk kvarter og ulike media og ikke minst her fra Stortingets talerstol. Siste spørsmål blir da: Kan en være sikker på at kunnskapsministeren vil godta dette, og at en ikke benytter anledningen til å falle for enkel retorikk for å skape et bilde av Høyre som ikke stemmer med virkeligheten?»

Brenna svarte da: «Når det er sagt er jeg enig med representanten Hagerup i at vi kan si oss ferdig med det og fortsette å diskutere substansielt hva som bør være innholdet i en ungdomsskolereform.»

Man skulle tro at saken var ferdig med det.

Jeg har enda håp om at det skal settes et punktum, i det minste fra regjeringsmedlemmers side. Det må vel kunne forventes at det føres en redelig debatt om faktisk politikk på det nivået?

I behandlingen av opplæringsloven før sommeren slo komiteen fast følgende om karakterer:

«Komiteen viser til at det i dag er forskriftsfestet at det i grunnskolen 1.–7. trinn bare skal gis vurdering uten karakter. Komiteen viser til at det i høring til ny opplæringslov ble foreslått å lovfeste at barnetrinnet skal være karakterfritt, og at regjeringen har fulgt dette opp i forslag til ny opplæringslov. Komiteen støtter dette.»

Det var for øvrig regjeringen Solberg som la frem høringsforslaget til ny opplæringslov. Vi har aldri tatt til orde for karakterer i barneskolen, snarere tvert imot.

Tonje Brenna skrev nylig på sin Facebook om samme tale til de unge politikerne: «Derfor kom jeg med en oppfordring til Erna Solberg: Vær ærlig om hva Høyre går til valg på. Folk er ikke dumme, og de fortjener at politikere snakker sant. Jeg håper hun tar den oppfordringen.»

Spørsmålet er om kunnskapsministeren selv tar denne oppfordringen.

Kunnskapsnivået i denne saken har hittil stått til stryk, Brenna!

 

 

Foto: Hans Kristian Thorbjørnsen

Forhekset av månen

Det var en av de sjeldne kveldene. Dagen hadde begynt så vanlig. Det var en tirsdag i august, hvor ferien snart var over og koffertene lå strødd i huset. Hva som var rent og skittent var for lengst glemt. Det meste hadde en egen eim av sydenlukt.

Borte bra, hjemme best tenkte jeg, da jeg løp langs veien for å gjøre unna dagens løpeøkt og kjente hevdalukten slå rundt meg. Ingen tvil om at jeg var hjemme på Jæren.

Borte bra, hjemme best.

Etter å ha lukt meg gjennom bedene og spylt inngangspartiet vasket jeg meg gjennom huset. Snart var det tid for spontan feiring. Jeg løp ned til butikken for å handle ost, kjeks og spekemat. Så fyrte vi i utepeisen og satt og nøt solnedgangen til 20 grader og vindstille, mens vi sprettet korken på nok en flaske.

Sure toner kom ut av karaokeanlegget, mens mørket falt på. Minuttene løp avgårde mens vi ventet på månen. Kunne det være supermånen som lyste opp himmelen? Eller gjemte den seg kanskje bak nabohuset?

Vi så den enda ikke.

Levende lys og åpen ild i utepeisen gav håp, mens vi så ut over vannet. Hvor gammelt er huset, tenkte jeg, da jeg så mot de hvite veggene. Bak meg lyste himmelen over vannet.

Gjennom generasjoner har folk før meg sett ut over det samme vannet, under den samme himmelen. Tenk så mange historier. Så mange dager som er gått. 

Min bestemor på 93 år var sjelden opplagt denne kvelden. Hun feiret datteren som hadde første dag som pensjonist.

Tiden flyr, og vi med den, tenkte jeg. Livet forstås baklengs, men må leves forlengs, sa Søren Kierkegaard for lenge siden.  Man må ha med seg fortiden for å kunne se fremtiden og samtidig leve her og nå. 

Mon tro om de som bodde her før meg også følte seg så levende og tilstede som vi gjorde denne kvelden?

Pensjonister er definitivt ikke det de en gang var.

Dette var en kveld for minnebøkene, og vi hadde den sammen. Det er verdt mer enn en måne. Selv enn supermåne.